علوم سیاسی

کارشناسی:

             علوم سیاسی

کارشناسی ارشد:

            علوم سیاسی

 

اعضای هئیت علمی این گروه:

ردیف نام نام خانوادگی مرتبه علمی سمت اجرایی
1 سید محمد محمدی استادیار مدیر گروه