حقوق

کارشناسی:

             حقوق

کارشناسی ارشد:

            حقوق خصوصی ، حقوق جزا و جرم شناسی

دکتری:

           حقوق خصوصی ، حقوق جزا و جرم شناسی ، حقوق کیفری و جرم شناسی

 

اعضای هئیت علمی این گروه:

ردیف نام نام خانوادگی مرتبه علمی سمت اجرایی
1 مهدی فلاح استادیار مدیر گروه
2 یاسر یحیی زاده مربی -