حسابداری - مدیریت مالی

کارشناسی:

             حسابداری

کارشناسی ناپیوسته:

            حسابداری

کارشناسی ارشد:

            حسابداری ، مدیریت مالی

 

اعضای هئیت علمی این گروه:

ردیف نام نام خانوادگی مرتبه علمی سمت اجرایی
1 آرزو جلیلی استادیار -
2 سمیه صادقی استادیار مدیر گروه
3 مجید بخشی مربی -