زبان انگلیسی

کارشناسی:

             مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی ناپیوسته:

            آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد:

            آموزش زبان انگلیسی

دکتری:

           آموزش زبان انگلیسی

 

اعضای هئیت علمی این گروه:

ردیف نام نام خانوادگی مرتبه علمی
1 محمدرضا اسماعیلی مربی
2 حامد برجسته استادیار
3 فاطمه شاه محمدی مربی
4 عاطفه نصرالهی استادیار