فیزیک

کارشناسی:

            فیزیک

کارشناسی ارشد:

            فیزیک - حالت جامد

دکتری:

           فیزیک

 

اعضای هئیت علمی این گروه:

ردیف نام نام خانوادگی مرتبه علمی
1 علیرضا امانی دانشیار
2 مجتبی یعقوبی دانشیار
3 محمدعلی رمضانپور استادیار
4 کاظم مهدی زاده مربی
5 محمد یونسی استادیار
6 ابراهیم یوسفی استادیار
7 محمدرضا نیازیان مربی