شیمی

 

کارشناسی:

           شیمی محض - شیمی کاربردی - شیمی دارویی

کارشناسی ارشد:

           شمی آلی - شیمی تجزیه - فیتو شیمی

دکتری:

          شیمی آلی - شیمی تجزیه

 

اعضای هئیت علمی این گروه :
 

ردیف نام نام خانوادگی مرتبه علمی
1 میثم باغبانیان دانشیار
2 فرشته چگین دانشیار
3 صمد خاکسار دانشیار
4 مهرداد خانپور دانشیار
5 ناهید سهروردی مربی
6 حسن طاهر منصوری دانشیار
7 شهلا فتحی استادیار
8 فرهوش کیانی بارفروش دانشیار
9 سید محمد وحدت دانشیار