گرافیک

کاردانی :
        هنرهای تجسمی

کارشناسی  :
       ارتباط تصویری

کارشناسی ناپیوسته :
        علمی و کاربردی ارتباط تصویری

کارشناسی ارشد:
       ارتباط تصویری

 

اعضای هئیت علمی این گروه:

ردیف نام نام خانوادگی مرتبه علمی
1 مریم بطحائی مربی
2 مصطفی حسین زاده مربی
3 رمضانعلی زابلی مربی
5 نفیسه صداقت مربی