مدیریت دانشکده

 

ریاست دانشکده: دکتر محمدعلی رمضانپور 

رشته تحصیلی: فیزیک

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 43217060-011