مدیریت دانشکده

 

ریاست دانشکده: دکتر نصرت ا... حدادی

رشته تحصیلی: ادبیات فارسی

مقطع تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 43217060-011