نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۵ مورد از کل ۱۱۵ مورد.
نام خانوادگینامدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکیرزومه
 
نصرالهی موزیرجیعاطفهعلوم انسانی / زبان انگلیسیاستادیار
نصیریسپیدهعلوم انسانی / روانشناسیمربی
نقی زاده رییسیشهرامصنایع غذایی و کشاورزی / علوم و صنایع غذاییاستادیار
نیازیانمحمدرضامجتمع بین الملل و علوم پایه / فیزیکمربی
نیک نژادیوسفصنایع غذایی و کشاورزی / زراعتاستادیار
هدايتيحسنفنی و مهندسی / مهندسی معماریمربی
هدایتی مرزبالیمعصومهفنی و مهندسی / مهندسی معماریاستادیار
وحدتسیدابراهیمفنی و مهندسی / مهندسی مواداستادیار
وحدتسیدمحمدمجتمع بین الملل و علوم پایه / شیمیدانشیار
یحیی زادهیاسرعلوم انسانی / حقوقمربی
یدالهیمهدیفنی و مهندسی / مهندسی کامپیوترمربی
یعقوبیمجتبیمجتمع بین الملل و علوم پایه / فیزیکدانشیار
یوسفیمحمدعلیعلوم انسانی / معارف اسلامیاستادیار
یوسفی رمنتیابراهیممجتمع بین الملل و علوم پایه / فیزیکاستادیار
یونسیمحمدمجتمع بین الملل و علوم پایه / فیزیکاستادیار