نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۱۵ مورد.
نام خانوادگینامدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکیرزومه
 
فلاح آملیهرمزصنایع غذایی و کشاورزی / زراعتاستادیار
فلاح جلودارمهدیمجتمع بین الملل و علوم پایه / ریاضیدانشیار
قادیآرزوفنی و مهندسی / مهندسی شیمیاستادیار
قاسم نژاد مقریحسین فنی و مهندسی / مهندسی عمراناستادیار
قربانی حسن سراییآرزوصنایع غذایی و کشاورزی / علوم و صنایع غذاییاستادیار
قریشی طیبیابراهیمفنی و مهندسی / مهندسی عمرانمربی
قلی زادهمسعودفنی و مهندسی / مهندسی عمرانمربی
کابوسیحامیمجتمع بین الملل و علوم پایه / زیست شناسیاستادیار
کیانی بارفروشفرهوشمجتمع بین الملل و علوم پایه / شیمیدانشیار
گلستانلیلاصنایع غذایی و کشاورزی / علوم و صنایع غذاییاستادیار
لیموییمحمدباقرفنی و مهندسی / مهندسی مواداستادیار
محمدپورتورجفنی و مهندسی / مهندسی کامپیوترمربی
محمدیسیدمحمدعلوم انسانی / علوم سیاسیاستادیار
محمدیمحسنمجتمع بین الملل و علوم پایه / ریاضیمربی
محمدیمیثمفنی و مهندسی / مهندسی کامپیوترمربی
محمودیمهرانصنایع غذایی و کشاورزی / زراعتاستادیار
مسیبیحمیدرضافنی و مهندسی / مهندسی عمرانمربی
معصومیمجتبیفنی و مهندسی / مهندسی شیمیاستادیار
مهدی زادهکاظممجتمع بین الملل و علوم پایه / فیزیکمربی
مولانی اقدممحمدفنی و مهندسی / مهندسی صنایعاستادیار