نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۱۵ مورد.
نام خانوادگینامدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکیرزومه
 
شریف زادهمازیارفنی و مهندسی / مهندسی شیمیدانشیار
شکرینرگسداروسازی / داروسازیاستادیار
شمسیامیررضاعلوم انسانی / معارف اسلامیمربی
شهماریامیرمجتمع بین الملل و علوم پایه / ریاضیاستادیار
شهیدیسیداحمدصنایع غذایی و کشاورزی / علوم و صنایع غذاییدانشیار
صادقیسمیهعلوم انسانی / حسابداریاستادیار
صداقتنفیسههنر / هنراستادیار
عباسیفضل الهمجتمع بین الملل و علوم پایه / ریاضیاستادیار
عباسی دلوییآسیهمجتمع تربیت بدنی و علوم ورزشی / تربیت بدنیاستادیار
عبدیاحمدمجتمع تربیت بدنی و علوم ورزشی / تربیت بدنیاستادیار
عرفانیحسینداروسازی / داروسازیاستاد
عزیزیعارففنی و مهندسی / مهندسی عمرانمربی
علیمیمزدکصنایع غذایی و کشاورزی / علوم و صنایع غذاییاستادیار
غریبمهدیفنی و مهندسی / مهندسی عمرانمربی
غلام تبارشعبانمجتمع بین الملل و علوم پایه / ریاضیمربی
فاضلیفاطمهصنایع غذایی و کشاورزی / علوم و صنایع غذاییمربی
فتاحیاسمااعیلمجتمع بین الملل و علوم پایه / زیست شناسیاستادیار
فتحیشهلامجتمع بین الملل و علوم پایه / شیمیاستادیار
فرهمندنسیمصنایع غذایی و کشاورزی / علوم و صنایع غذاییمربی
فلاحمهدیعلوم انسانی / حقوقاستادیار