نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۱۵ مورد.
نام خانوادگینامدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکیرزومه
 
حدادینصرت الهعلوم انسانی / ادبیات فارسیاستادیار
حسنیسیدمحمد مهدیفنی و مهندسی / مهندسی کامپیوترمربی
حسین زادهمرتضیفنی و مهندسی / مهندسی مکانیکاستادیار
حسین زادهمصطفیهنر / هنرمربی
حسینیشبنمفنی و مهندسی / مهندسی مواداستادیار
خاکسار مقامیصمدمجتمع بین الملل و علوم پایه / شیمیدانشیار
خان محمدیارسلانعلوم انسانی / روانشناسیاستادیار
خانپورمهردادمجتمع بین الملل و علوم پایه / شیمیاستادیار
خانی پورالهامصنایع غذایی و کشاورزی / علوم و صنایع غذاییمربی
داودی کیاعبدالهفنی و مهندسی / مهندسی عمراناستادیار
دریاباریسیدزمانعلوم انسانی / معارف اسلامیمربی
ذبیحیفاطمهفنی و مهندسی / مهندسی شیمیاستادیار
راعیمحمدعلیفنی و مهندسی / مهندسی مکانیکمربی
رمضانپورمحمدعلیمجتمع بین الملل و علوم پایه / فیزیکاستادیار
روحیمحبوبهعلوم انسانی / علوم سیاسیمربی
زابلیفاطمهمجتمع بین الملل و علوم پایه / زیست شناسیاستادیار
سلیمانی ورکیمحمدمجتمع بین الملل و علوم پایه / ریاضیمربی
سهره وردیناهیدمجتمع بین الملل و علوم پایه / شیمیمربی
سیدکاظمیعلیفنی و مهندسی / مهندسی عمراناستادیار
شاکریصالحمجتمع بین الملل و علوم پایه / ریاضیاستادیار