نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۱۵ مورد.
نام خانوادگینامدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکیرزومه
 
شاه محمدیفاطمهعلوم انسانی / زبان انگلیسیمربی
آریاییپیمانصنایع غذایی و کشاورزی / علوم و صنایع غذاییاستادیار
آزادنیاامیرحسینفنی و مهندسی / مهندسی صنایعاستادیار
ابراهیم زادهفاطمهفنی و مهندسی / مهندسی معماریمربی
ابراهیمیمجتبیفنی و مهندسی / مهندسی مکانیکمربی
ابراهیمی علویکلاییصدیقهعلوم انسانی / روانشناسیاستادیار
احمدپورتركیذبیح الهفنی و مهندسی / مهندسی کامپیوترمربی
اردشیر لاریجانیفاضلعلوم انسانی / علوم سیاسیاستادیار
اسکوئیانرقیهعلوم پایه / زیست شناسیاستادیار
اسماعیل نیا امیریمجتبیفنی و مهندسی / مهندسی عمراناستادیار
اسماعیلیمحمدرضاعلوم انسانی / زبان انگلیسیمربی
اسماعیلیمهروصنایع غذایی و کشاورزی / علوم و صنایع غذاییمربی
افرازندهمنیژهعلوم انسانی / ادبیات فارسیاستادیار
اکبریابوالفضلفنی و مهندسی / مهندسی کامپیوترمربی
امامیفرشادتربیت بدنی / تربیت بدنیاستادیار
امانیعلیرضاعلوم پایه / فیزیکدانشیار
ايزدي آمليرابعهعلوم پایه / زیست شناسیاستادیار
باباتبارمحمدرضافنی و مهندسی / مهندسی عمرانمربی
باغبانیانسیدمیثمعلوم پایه / شیمیدانشیار
باقری قادیکلائیرویاصنایع غذایی و کشاورزی / علوم و صنایع غذاییمربی